REGULAMIN

Regulamin

I. Postanowienia wstępne 
1. Udostępnienie kursu on-line „Żyj bez długów” za pośrednictwem strony internetowej kurs.kruk.pl (zwanego dalej „Kursem”) realizuje spółka KRUK S.A z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000240829, NIP 8942389605, REGON 931189985, o kapitale zakładowym 18 886 861 zł, wpłaconym w całości, zwana dalej „Operatorem”.
2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, zwana dalej „Użytkownikiem”.
3. Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługę polegającą na bezpłatnym udostępnieniu Kursu, który zawiera materiały związane z tematyką problemu zadłużenia, nawyków finansowych lub prowadzenia budżetu domowego, zwaną dalej „Usługą”. W ramach Usługi Operator przesyła na adres e-mail Użytkownika informacje i treści związane wyłącznie z tematyką Kursu i niestanowiące treści marketingowych.

II. Wymogi techniczne
Do skorzystania z Usługi wymagane jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
• dostęp do internetu,
• standardowy system operacyjny,
• najnowsze wersji najpopularniejszych przeglądarek internetowych z włączoną obsługą cookies,
• posiadanie aktywnego adresu e-mail,
• możliwość odtwarzania plików wideo i audio,
• standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader).

III. Korzystanie z usługi
1. W celu skorzystania z Usługi, Użytkownik powinien podjąć następujące kroki:
• wypełnić formularz rejestracyjny i złożyć wymagane oświadczenia,
• po otrzymaniu na podany adres e-mail potwierdzenia zamówienia dostępu do Kursu wraz z hasłem dostępowym, Użytkownik loguje się w serwisie internetowym przy pomocy ww. hasła.
2. Korzystanie z Usługi możliwe jest przez okres 3 miesięcy, czyli tak długo, jak przechowywane są dane Użytkownika. Po upływie tego terminu można jeszcze raz przystąpić do Kursu, ponownie się rejestrując, jeżeli Kurs będzie nadal dostępny na stronie internetowej .
3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika reguluje Klauzula informacyjna o administratorze i przetwarzaniu danych osobowych.
4. Zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies oraz korzystania przez Operatora z narzędzi Google Analitycs reguluje Polityka Cookies.

IV. Pozostałe postanowienia
1. Operator poucza niniejszym Użytkownika, że materiały składające się na Kurs stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Operatorowi. Dalsze rozpowszechnianie materiałów składających się na Kurs przez Użytkownika bez zgody Operatora stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Operatorowi do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści zawarte w materiałach składających się na Kurs są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów ich autorów i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Usługa jest świadczona przez Operatora w sposób ciągły, a wszelkie przerwy lub błędy należy zgłaszać Operatorowi na następujący adres e-mail: kurs@kruk.pl.
4. Wszelkie reklamacje związane z Kursem lub Usługą Użytkownik może zgłaszać na następujący adres e-mail: kurs@kruk.pl. Operator ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu treści reklamacji.
5. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Użytkownika pod adresem https://kurs.kruk.pl/regulamin/ .
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.